Stjärnurmakarna - klockor och smycken

COOKIE-POLICY

På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.Det finns två huvudtyper av cookies.1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.2) en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.Genom att godkänna Stjärnurmakarna:s Integritetspolicy och använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Stjärnurmakarna:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.


INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Stjärnurmakarna AB

För oss på Stjärnurmakarna är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi vill vara öppna och transparenta med vårt arbetssätt. Vi har därför en policy som definierar hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Information om Stjärnurmakarnas behandling av personuppgifter

Stjärnurmakarna AB (org. nr 556199-2578) nedan benämnda ”Stjärnurmakarna”, kan komma att behandla en rad personuppgifter vid åtgärder för försäljning, direktmarknadsföring och liknande i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det ankommer på en personuppgiftsansvarig att informera om sina behandlingar.

1. Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och vilken är den lagliga grunden samt hur länge sparas uppgifterna?

1.1 Marknadsföring baserat på en intresseavvägning

I syfte att tillhandahålla marknadsföring om Stjärnurmakarnas varor och tjänster till både befintliga och potentiella kunder till Stjärnurmakarna kan Stjärnurmakarna komma att behandla personuppgifter avseende kunderna. Grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose Stjärnurmakarnas intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. Informationen och erbjudandet kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Personuppgifterna behandlas under en tid om tre (3) månader. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

1.2 Marknadsföring baserat på ett samtycke

För det fall Stjärnurmakarna vill fortsätta behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål tillhörande potentiella och gamla kunder efter det att tre månader har passerat från tidpunkten för insamling krävs den registrerades samtycke. Om den registrerade har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling. Om de registrerade på frivillig väg har lämnat sina personuppgifter för ett visst ändamål och i samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade har samtyckt till behandlingen. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. Information och erbjudanden om marknadsaktiviteter kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

1.3 Genomförande av marknadsaktivitet

Om kontakt med den registrerade tagits i enlighet med beskrivningarna i punkterna 1.1 eller 1.2 ovan i syfte att presentera ett erbjudande eller en marknadsaktivitet (event, föreläsning, seminarium eller liknande) och den registrerade aktivt anmält sig till aktiviteten kommer Stjärnurmakarna att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Det innebär att Stjärnurmakarna kommer att behandla namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna skicka ut marknadserbjudande eller inbjudan. För det fall måltider kommer att serveras under aktiviteten kan uppgift om specialkost behövas behandlas. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att kunna fullgöra Stjärnurmakarnas åtagande vid aktivitetsanmälan (träffat avtal mellan deltagare och Stjärnurmakarna). Härutöver kan Stjärnurmakarna, efter det att aktiviteten genomförts, genom Stjärnurmakarnas butiker, sälj- och marknadsavdelning komma att följa upp vilka som kontaktats eller deltagit i aktiviteten genom att ta del av deltagarlistor och därigenom kunna rikta nya marknadsföringsaktiviteter mot dessa. Den lagliga grunden för den sistnämnda behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose Stjärnurmakarnas berättigade intresse av att få rikta erbjudande om Stjärnurmakarnas tjänsteutbud till deltagarna. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning under en period av högst sex (6) månader. Deltagarlistan kan även i förekommande fall komma att utgöra underlag vid Stjärnurmakarnas redovisning i bokföringssammanhang av eventuell representation.

1.4 Medieproduktion för marknadsföring

I syfte att marknadsföra Stjärnurmakarna och sprida kunskap om Stjärnurmakarnas produkter och tjänster kan Stjärnurmakarna komma att behandla personuppgifter i form av bilder - både stillbilder och rörliga bilder - och ljudupptagningar. Denna behandling görs med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

1.5 Webbplatsinteraktion

Vid besök på Stjärnurmakarnas webbplatser kan information från webbläsare både hämtas och lagras, vanligtvis i form av cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker. Däremot sker ingen identifiering av besökaren. Även om någon identifiering inte sker krävs ett uttryckligt och informerat samtycke från webbplatsbesökaren för att Stjärnurmakarna ska få använda sig av cookies. Om webbplatsbesökaren har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling. Närmare information om vilka cookies som Stjärnurmakarna behandlar samt hur länge information från dessa sparas finns att ta del av på följande webbplats /cookie/. Webbplatsbesökaren har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

2. Varifrån samlas uppgifterna in?

Namn och kontaktuppgifter till registrerade samlas in dels från externa adresskällor, webbutik och dels från den registrerade själv.

3. Överföring och utlämning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen med Stjärnurmakarnas behandling av de personuppgifter som angivits ovan anli­tar Stjärnurmakarna i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Stjärnurmakarnas uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifterna enligt Stjärnurmakarnas uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Stjärnurmakarna kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än de som angi­vits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose Stjärnurmakarnas berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Stjärnurmakarna kan också komma att överföra personuppgifter till mottagare som återfinns i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som EU. Den registrerade har rätt att på begäran få en lista över till vilka länder Stjärnurmakarna överför personuppgifter med angivande av kategori av mottagare genom att kontakta Stjärnurmakarna. Se nedan för kontaktuppgifter.

4. Skyddet för personuppgifter

Stjärnurmakarnas målsättning är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. En närmare beskrivning av Stjärnurmakarnas säkerhetsåtgärder framgår av bifogad underbilaga.

5. Den registrerades rättigheter

5.1 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Den registrerade har rätt att begära att få en bekräftelse från Stjärnurmakarna om Stjärnurmakarna behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

5.2 Rätt till rättelse

Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade även rätt att begära rättelse.

5.3 Rätt att motsätta sig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Är det fråga om behandling av den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger den registrerade rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att den registrerade avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta till Stjärnurmakarna, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

5.4 Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på Stjärnurmakarnas berättigade intresse

Utöver ovanstående rättigheter har den registrerade även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på Stjärnurmakarnas berättigade intresse. Stjärnurmakarna får dock fortsätta att behandla den registrerades personuppgifter, trots att denne har motsatt sig behandlingen, om Stjärnurmakarna har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

5.5 Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att begära begränsning eller radering av sina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att få ut de personuppgifter som rör den registrerade som denne lämnat till Stjärnurmakarna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

6. Kontaktperson vid frågor

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta Stjärnurmakarna på följande e-postadress personuppgifter@stjarnurmakarna.se eller postadress Stjärnurmakarna, Box 7542, 103 93 Stockholm. Att: GDPR

Den registrerade har även rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) vid klagomål.

Cookie-policy 

På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.

Det finns två huvudtyper av cookies.

1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 

2) en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Genom att godkänna Stjärnurmakarna:s Integritetspolicy och använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Stjärnurmakarna:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.